The Gazette – Pledge

The Gazette
На музыкальном портале Зайцев.нет Вы можете бесплатно скачать и слушать онлайн песню «Pledge» (The Gazette) в формате mp3.

исполнитель The Gazette

длительность 03:37

размер 3.44 MB

битрейт 128 kbps

загружено Anime7net

Pledge
03:37
false
Поделиться
На гудок
Kitsu tsuke ta dota shika Kitsu kera ka ta koto Aiamatshi no kasukimi wo mo toma Mitsu me ata a e sa Kii saa na i soka Kimi wo umata ita Utanai wo kawa su yo wo ni Ushinau imi wo Kokoro ga shiru Taid ji suku su yidoma no uru Ami wa mi anai asuri to matto i Koe wo mada nai te ide na Kotoba wo saga suko tomo da kisa ni Oshiru namida wo kirota Subi shisa ni tsusu maratta Kimi wa ta gai wo nurashi Mikai wo motto mai kubi kawashita Wakafukaku wo mo waru Koe wo kanshita No we ru soda nai Taiji kari kimi wo to dai da Aishiteru nau te mo wo ita nai Tada tsuu to soma ii ta do Gomen wo tanashi nai tei tekimini Kowere te uki tai Sai sho ka Sai i kono Kotto ma wa kimi ga Sono u de wo Kata wo naraa ta Onaji yume ga atai mo saru Shii sa usoka Kata shi wo kara ata Shino wiri kidoka uku Ushina u imi wo Wasure uyo wo o ni Nandomo mune uki samuro Sayonara wa koko ni wo ite Aru kitte so wo Moo ni dotto mi ushi na u Kotto wa nai Uteri wo dashi kami nan yo ni Kana shi mi wo mitte kitte kara Ashiteru tei ki e teshi wa ademo Mo wo a tera ku tai iyo Itsu ka tsu utari setsu no wo ni Kawarii yuku kotta ri nante Kanashi mi ni tida shi do maru yo U kaa i te mo Wasura ne ite Oweru kotto wa nai Kukari ume no nakka
Текст песни полностью

Другие треки этого исполнителя

Сборники