Stars of Armenia – Papenakan Kilikia

На музыкальном портале Зайцев.нет Вы можете бесплатно скачать и слушать онлайн песню «Papenakan Kilikia» (Stars of Armenia) в формате mp3.

исполнитель Stars of Armenia

длительность 04:11

размер 10.07 MB

битрейт 320 kbps

загружено arsham

Papenakan Kilikia
04:11
false
Поделиться
KOHAR Together with Stars of Armenia ՊԱՊԵՆԱԿԱՆ ԿԻԼԻԿԻԱ Երաժշտություն` Արմեն Մարտիրոսյան Խոսք` Քրիստ Մանարյան Երգչախումբ, Արամե , Եվա Ռիվաս, Անդրե, Զարուհի Բաբայան, Ինգա և Անուշ Արշակյաններ , Շուշան Պետրոսյան, Գոռ Սուջյան, Արսեն Սաֆարյան, Նունե Եսայան , Ռոլանդ Գասպարյան, Հայկո úñ¹ ÉáõÛë µ³óíáõÙ ¿, ºñµ ³Ùå»ñÇ ßÕ³ñßÝ ³ÝóÝáõÙ ¿, ºì ùá å³ïÏ»ñÁ è³ÍáõÙ ¿ γåáõÛï ÍáíÇ ³÷ÇÝ: øá Ñå³ñï ³ÝáõÝÁ, ÆÙ å³å»ñÇ ûç³ËÝ áõ ïáõÝÁ ºí »ñÏÝùǹ Ë³Õ³Õ ³ÝÑáõÝÁ î»ëÇÉù` •³ÕÃÇ ×³Ù÷ÇÝ: ì»ñùÁ »ñ• ¿ ¹³ñÓ»É, ¸³ñ»ñáí ¿ ³Ýó»É, ²åñ»Éáõ å³ï•³Ù γë, ù³ÝÇ ¹»é ϳÙ... ÎÇÉÇ-Ç-Ïdz, ÎÇÉÇ-Ç-Ïdz…. øá Ñ»é³íáñ ³÷ÇÝ Ùßáõß ¿, µ³Ûó ¹áõ ³ñÍíÇ å»ë è³ÍáõÙ »ë ѳñ , ÎÇÉÇ-Ç-Ïdz, ÎÇÉÇ-Ç-Ïdz ….. êÇñïë Ýí»ñ áõ µ³Ëïë ù»½ è` ßáÕ³ ѳí»ñÅ, ³Ý•ÇÝ ÇÙ ԳՈՀԱՐ… Ðáõß¹ Éáõé ÙáñÙáù ¿, ²í³½Ý»ñÇó ѳéÝáÕ µáÕáù ¿, ÆëÏ ³Ûµ-µ»Ý-•ÇÙÝ ³ë»ë ³ÕáÃù ¿ ²ß˳ñÑÁ Ï»ñïáÕÇÝ: ºñ•¹ ÙÇßï ÑÝãáõÙ ¿, àõ »ñ³½Ç Ó³ÛÝáí ϳÝãáõÙ ¿ øá ³÷éí³Í Ñá•ÇÝ ï»ÝãáõÙ ¿ ÆçÝ»É Çñ Ù³Ûñ ÑáÕÇÝ: ê»ñ »ë, ÑáõÛë »ë, ѳí³ï, Ø»ñ ¹ñáßÝ »ë ³Ýå³ñï, ºí ³ñí»ëï¹` ½»Ýù` àñ Ï»ñïáõÙ »Ýù Ù»Ýù... ÎÇÉÇ-Ç-Ïdz, ÎÇÉÇ-Ç-Ïdz…. øá Ñ»é³íáñ ³÷ÇÝ Ùßáõß ¿, µ³Ûó ¹áõ ³ñÍíÇ å»ë è³ÍáõÙ »ë ѳñ , ÎÇÉÇ-Ç-Ïdz, ÎÇÉÇ-Ç-Ïdz ….. êÇñïë Ýí»ñ áõ µ³Ëïë ù»½ è` ßáÕ³ ѳí»ñÅ, ³Ý•ÇÝ ÇÙ ԳՈՀԱՐ…
Текст песни полностью

Сборники