Реклама позволяет слушать и качать музыку бесплатно.
Сайт продолжит работу через несколько секунд.

Регистрация

Èíñòð. ñåêñòåò – Öâåòóùèé ìàé (Ìåäëåííûé òàíåö)

На музыкальном портале Зайцев.нет Вы можете бесплатно скачать и слушать онлайн песню «Öâåòóùèé ìàé (Ìåäëåííûé òàíåö)» (Èíñòð. ñåêñòåò) в формате mp3.

исполнитель Èíñòð. ñåêñòåò

длительность 03:01

размер 6.90 MB

битрейт 320 kbps

загружено MC.Searcher

Öâåòóùèé ìàé (Ìåäëåííûé òàíåö)
03:01
ìà øöéúé ììîã ìà ðéñéúé ìäèéó ìà çéôùúé ìô÷ã åâí ìà ìäéåú òãéó ìà øöéúé ìäëåú ìà ðéñéúé ìäú÷éó ìà çéôùúé ìâðåú åâí ìà ðéñéúé ìäçðéó ñê äëì øöéúé ìèôèó èéôä ëé èéôä, òåã èéôä, òåã èéôä, òåã èéôä úäééðä ìéí ìà øöéúé ìâìåú ìà ðéñéúé ìàçã ìà çéôùúé ìâðåú åâí ìà ìäúàâã ìà øöéúé ìçãù ìà ðéñéúé ìäøåñ ìà çéôùúé ì÷ãù åâí ìà ìäéåú äáåñ ñê äëì øöéúé ìèôèó èéôä ëé èéôä, òåã èéôä, òåã èéôä, òåã èéôä úäééðä ìéí (ñåìå) ìà àîøúé ìä÷øéá !"ìà öò÷úé: "àçøéé ìà çéôùúé ìäâéá åâí ìà éöàúé îëìéé ñê äëì øöéúé...
Текст песни полностью

Другие треки этого исполнителя

Сборники