Реклама позволяет слушать и качать музыку бесплатно.
Сайт продолжит работу через несколько секунд.

Регистрация

TruMan x Honesto – Алты ай

На музыкальном портале Зайцев.нет Вы можете бесплатно скачать и слушать онлайн песню «Алты ай» (TruMan x Honesto) в формате mp3.

исполнитель TruMan x Honesto

длительность 03:17

размер 7.52 MB

битрейт 320 kbps

загружено id222571310

Алты ай
03:17
1)мазаламаймын деп саган мен уаде бергем 2)сен меннен шаршадын т1пт1 де корг1н келмид 3)алайда кинайды мен1 тек кана естел1ктер 4)журег1м кан талайды,сыздайды кок1ректе 5)маган сен озгер дейс1н м1нез1мд1 сылтау кылып 6)жане кызык калай журс1н айтшы менс1з ом1р сур1п 7)арамыз суыды мен уш1н киын жагдай 8)кайтадан косылсак бар1б1р болмайд баягыдай 9)ес1ндеме альбомды сен сыйлаган 10)ортеуге бел буганда дереу токтатты анам 11)болашагымды жанеде сен болжап тастадын 12)коруге коркамын сен1 кушагында басканын 13)мен сен1 сагынамын б1рак кайтара алмаймын 14)тез басталып,тез б1ткен1н журек тус1не алмайды 15)тек от1нер1м мен сыйлаган дидид1 16)кокыска тастамашы,айтпесе саган ренжид1 прпев! 1)болмеме жарык тус1ред1 мен1н алтын ай 2)гумыры махаббаттын 3 жыл емес алты ай 3)гумыры махаббаттын 3 жыл емес алты ай 4)гумыры махаббаттын 3 жыл емес алты ай Honesto! 1)калыктап жургендейм1н пак сез1мн1н киялында 2)сол калпында сактаулы суреттер1н уялымда 3)даптер1мде сыргайды малынгандай сия мунга 4)ел1ктей енерке кыз сенс1з жерге сиямынба 5)достарымыз айтатын жуп екен деп жарасымда 6)мен соган кад1мг1дей маз болушы ем баласынды 7)ат1р1нн1н и1с1 онаша калсак суй1с1п 8)мойыннан и1скеуш1 ед1м сосын кетуш1 ек суй1с1п 9)ия мен жаманмын,б1ракта суйд1м шынайы 10)паракшана к1ргенде каламын б1рден мунайып 11)колымда алькоголь онымен жаксы достастым 12)б1з болашакты курган кузг1 бакпенен коштастым 13)сен кеткел1 кундер1м отуде алда талай мун 14)универде маган,кездеспеу1нд1 калаймын 15)жуйкем жукарып б1тт1 кунде ойланып-толганып 16)кайтей1н суй1кт1м,бакытты болсан болганы прпев! 1)болмеме жарык тус1ред1 мен1н алтын ай 2)гумыры махаббаттын 3 жыл емес алты ай 3)гумыры махаббаттын 3 жыл емес алты ай 4)гумыры махаббаттын 3 жыл емес алты ай
Текст песни полностью

Сборники